Αποφάσεις 2019

Δημοσιεύτηκε στις 22.10.2019 στην κατηγορία Αποφάσεις

Αρ. αποφ. 1/2019Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, για τη συγκρότηση Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών, για το έτος 2019.doc

 

Αρ.αποφ. 2/2019_Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 35 του αριθμ.20 Γ.Κ.Λ., με σκοπό την εξέταση χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2019.doc

 

Αρ.αποφ. 3/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπων Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυαγίων.doc

 

Απόφαση 4/2019 Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπών του Ν.4412/2019.pdf

 

Αρ.αποφ. 5/2019_Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών με σκοπό τη συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκμίσθωση ακίνητων πραγμάτων, βάσει του αρθρ. 7 του Π.Δ 270/81, για το έτος 2019 και συγκρότηση αυτής.pdf

 

Αρ.αποφ. 6/2019 Λήψη απόφασης για καθορισμό των οργάνων διαδικασίας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Π.Δ. 270/1981, έτους 2019.pdf

 

Αρ.αποφ. 7/2019 Αποδοχή παραίτησης Τακτικού Μέλους Δ.Σ. κ. Χρυσάφη Σταύρου.pdf

 

Αρ.αποφ. 8/2019 Αποδοχή απόφασης Δ.Σ. 14/2019 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας περί ορισμού Τακτικού Μέλους ΔΣ ΔΛΤΜΜ.pdf

 

Αρ.αποφ. 10/2019 Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στην ΣΟΛΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (Lagoon) για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

Αρ.αποφ. 19/2019 Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στην Παντελής Μπακόλας & ΣΙΑ Ο.Ε.(Ο Ηπειρώτης) για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

 

Απόφαση 23/2019_Λήψη απόφασης για παραχώρησης ΧΖΛ στην Παντελής Μπακόλας και Σια Ο.Ε. (Ο
Ηπειρώτης ) 38,20 τ.μ. για το έτος 2019.pdf

 

Απόφαση 24/2019_Λήψη απόφασης για τροποποίηση συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 4/2019 περίορισμού επιτροπών του Ν.4412/16.pdf

 

Απόφαση 25/2019_Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στον Καλδέλη Θεόδωρο (status) για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

Απόφαση 26/2019_Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Ξύλινου Δαπέδου στον Πεζόδρομο Αγ.Μαρίνης».pdf

 

Απόφαση 27/2019_Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη δαπάνης υπό τη μορφή λοιπών αντικαταβολών, έτους 2019.pdf

 

-

 

Απόφαση 29/2019_ Λήψη απόφασης για παροχή εντολής στον δικηγόρο κ. Κροκίδα Γεώργιο
σχετ.ΙΑ18/13614/20.11.2018.pdf

 

Απόφαση 30/2019_Λήψη απόφασης για παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στην Δικηγορική εταιρεία . Απ. Παπακωνσταντίνου – Ν.Κ. Χλέπας & Χλέπας για εκπόνηση Γνωμοδότησης υπ. Ε. Βενιζέλου και εκπόνηση σχεδίου απαντήσεως σχετ.8963/11-2-2019.pdf

 

Απόφαση 31/2019_ Λήψη απόφασης για 1Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019.pdf

 

Απόφαση 32/2019_ Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στην ΚΔΕΜ (Πλαζ) για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

Απόφαση 33/2019_Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στην ΚΔΕΜ,(Αθλητικό Κέντρο Αυλακίου-Παιδική Χαρά) για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

Απόφαση 34/2019_Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στον Ναυτικό Όμιλο Πόρτο Ράφτη, 225,16τ.μ., για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

Απόφαση 35/2019_Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στο Κ.Υ.Ε. Φύκι Φύκι, 34,18 τ.μ., για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

Αρ. Αποφ. 36/2019 Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στο Κ.Υ.Ε. Smart cafe, 40,19 τ.μ., για το έτος 2019.pdf

 

Αρ.αποφ. 37/2019 Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στο Κ.Υ.Ε. Smart cafe, 43,10 τ.μ., για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

Αρ.αποφ. 38/2019 Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στο Κ.Υ.Ε. BARCO, 138,36 τ.μ., για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

Αρ. Aποφ. 43/2019 Λήψη απόφασης για διεξαγωγή Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση Ιδιαίτερου Δικαιώματος Απλής Χρήσης για λειτουργία Καντίνας εντός ΧΖΛ (περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου ) για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

Αρ.αποφ.44/2019 Λήψη απόφασης για διεξαγωγή Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση Ιδιαίτερου Δικαιώματος Απλής Χρήσης για λειτουργία Καντίνας εντός ΧΖΛ (περιοχή Ερωτοσπηλιάς Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου) για τα έτη 2019-2020-2021.pdf

 

Αρ. Αποφ. 45/2019 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» για το έτος 2019.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« επιστροφή

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

Αγίου Νικολάου 1, Τ.Κ. 19003, Πόρτο Ράφτη Μεσογαίας
(ημιόροφος κτιρίου Αστ. Σταθμού Πόρτο Ράφτη)
τηλ: 22990 71277
email: ltameio@markopoulo.gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:30 – 14:00

all rights reserved
developed & hosted by Jetnet ©