ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΩΤΟΣΠΗΛΙΑ

Δημοσιεύτηκε στις 04.04.2018 στην κατηγορία Διαγωνισμοί

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ»
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ :4-4-2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 395
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ –

ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΚΑΙ ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ) ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ

ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

«ΕΡΩΤΟΣΠΗΛΙΑ» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και
προφορική Δημοπρασία η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου
εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, συνολικού εμβαδού 200 τ.μ.,
αποτελούμενου από δυο επιμέρους χώρους, ήτοι αφενός μεν χώρο
εμβαδού 100 τ.μ. για εποχιακή τοποθέτηση ομπρελών και
ανάκλινδρων (ξαπλωστρών), αφετέρου δε χώρο εμβαδού 100 τ.μ.
για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και λοιπών συνοδών αυτής
στοιχείων (γεννήτρια, δεξαμενές wc κλπ.) στην παραλιακή
περιοχή «ΕΡΩΤΟΣΠΗΛΙΑ» Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου
Μεσογαίας Αττικής, για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας και
ομπρελών - ξαπλωστρών. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία
έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ :4-4-2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 395
 
Η παραχώρηση απλής χρήσης αφορά την περίοδο από την 10η
Μαΐου 2018 έως την 9η Μαΐου 2021. Το αντάλλαγμα της
παραχώρησης θα καταβάλλεται τμηματικά, σύμφωνα με τους
όρους της Διακήρυξης. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το
ποσόν των 129.000,00 ευρώ για το σύνολο της διάρκειας ισχύος
της παραχώρησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση της δημοπρασίας
εγγυητική επιστολή καλής τήρησης των όρων της παραχώρησης
διάρκειας έως την 09.05.2021, για ποσό ίσο με το 10% του
συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, όπως αυτό τελικά θα
καθοριστεί και θα κατακυρωθεί. Ως εγγύηση συμμετοχής στη
Δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 12.900 ευρώ (10% επί του
ποσού που ορίζεται στη Διακήρυξη ως κατώτατο όριο της πρώτης
προσφοράς για όλα τα έτη της παραχώρησης) σε ανεπιφύλακτη
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή σε
Γραμμάτιο Παρακατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24-4-2018, ώρα 12:00 –
13:00 στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Μαρκοπούλου
Μεσογαίας. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το
Γραφείο του ΔΛΤΜΜ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου - Σκοπελίτη 1,
Τηλέφωνο: 22990/20183 FAX: 22990/20182). Αντίγραφο της
Διακήρυξης με το πλήρες περιεχόμενο και τους αναλυτικούς
όρους αυτής αναρτάται στην εξώθυρα των γραφείων του
Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. και στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
Μαρκοπούλου (Δημοτικό Κατάστημα Μαρκοπούλου), καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www.markopoulo.gr, χορηγείται δε ή αποστέλλεται
στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην
 
παραπάνω διεύθυνση μέχρι την ημέρα της διεξαγωγής της
Δημοπρασίας.
 
Μαρκόπουλο, 4-4-2018
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
 
« επιστροφή

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

Αγίου Νικολάου 1, Τ.Κ. 19003, Πόρτο Ράφτη Μεσογαίας
(ημιόροφος κτιρίου Αστ. Σταθμού Πόρτο Ράφτη)
τηλ: 22990 71277
email: ltameio@markopoulo.gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:30 – 14:00

all rights reserved
developed & hosted by Jetnet ©