ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2018

Δημοσιεύτηκε στις 18.01.2018 στην κατηγορία Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2018: Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ναυαγίων, για το έτος 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2018: Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, για τη συγκρότηση Επιτροπής για τον χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών, για το έτος 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2018: Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 35 του αριθμ.20 Γ.Κ.Λ.,με σκοπό την εξέταση χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2018: Λήψη απόφασης για ορισμό Επιτροπών του Ν.4412/2016.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών με σκοπό τη συγκρότηση Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκμίσθωση ακίνητων πραγμάτων, βάσει του αρθρ. 7 του Π.Δ 270/81, για το έτος 2018 και συγκρότηση αυτής.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2018: Λήψη απόφασης για ορισμό μελών με σκοπό τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών εκμίσθωσης ακίνητων πραγμάτων, βάσει του αρθρου 7 του Π.Δ.270/81, για το έτος 2018, και συγκρότηση αυτής.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2018: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2018: Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου παγίας προκαταβολής για το οικονομικό έτος 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση της Α’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας».pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση δέσμευσης πιστώσεων διαφόρων ΚΑΕ, Προϋπολογισμού 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση δεσμεύσεων πιστώσεων δαπανών Π.Ο.Ε.pdf

 

AΠΟΦΑΣΗ 12/2018: Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης διαφόρων ΚΑΕ, Προϋπολογισμού 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 13/2018: Παροχή εντολής σε δικηγόρο σχετικά με την υπόθεση ΑΒΜ Δ2016/1861.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 14/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου στον κο. Καραβίδα Αναστάσιο με σκοπό την τοποθέτηση περιπτέρου του στη θέση «Καλός Γιαλός» οδός Αγίας Μαρίνας στο Πόρτο Ράφτη , για τα έτη 2018-2019-2020.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2018: Παραχώρηση υπαίθριου χώρου εντός ΧΖΛ στην Ζωή Στουραιτη.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2018: Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ.αριθμ αποφ.106/2017 Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μ.Μ..pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2018: Λήψη απόφασης για διεξαγωγή Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου (αναψυκτηρίου) εντός ΧΖΛ στην περιοχή Αυλάκι-Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2018: Παραχώρηση υπαίθριου χώρου εντός ΧΖΛ στην Γκουγκούσης-Καλύβα Ο.Ε..pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2018: Παραχώρηση υπαίθριου χώρου εντός ΧΖΛ στην Γκουγκούσης-Καλύβα Ε.Ε..pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2018: Παραχώρηση υπαίθριου χώρου εντός ΧΖΛ στην Γκουγκούσης και Σια Ο.Ε..pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2018: Εντολή και Πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο να παρασταθεί, να εκπροσωπήσει και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά το δικάσιμο της 9ης Μαρτίου 2018 και κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο της ΑΚ1848/30-10-2017 που άσκησε ο Παν.Δράκος κατά του ΔΛΤΜΜ.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2018: Εντολή και Πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο να εκπονήσει νομική Γνωμοδότηση επί της αιτήσεως του Ευ.Κωλέτση προς το ΔΛΤΜΜ..pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2018:Εντολή και Πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο να εκπονήσει νομική Γνωμοδότηση επί της αιτήσεως της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΩΛΕΣΤΗ ΟΕ προς το ΔΛΤΜΜ..pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2018: Εντολή και Πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο να εκπονήσει νομική Γνωμοδότηση επί της αιτήσεως του Iασων Αυλωνιτη για παραχώρηση χώρου εντός ΧΖΛ (Κυανή Ακτή).pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2018: Εντολή και Πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για παράσταση ως συνήγορος υπεράσπισης στο Γ’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση της B’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας».pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση δέσμευσης πιστώσεων διαφόρων ΚΑΕ, Προϋπολογισμού 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2018: Ανάκληση της υπ.αριθμ.αποφ.Δ.Σ.89/2017 ΔΛΤΜΜ.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2018: Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση σε Δικηγόρο σχετ.3122.1Τ44Α/9978/2018/9-1-2018,229458/3551/2018/ 24.1.2018, 229458/ 43050/2010/3.10.2017.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικού που συνέταξε η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης Ακίνητων Πραγμάτων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», η οποία διενήργησε την προφορική, πλειοδοτική Δημοπρασία της 2ης Mαρτίου 2018, με σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης (Αναψυκτηρίου) εντός ΧΖΛ στην περιοχή Αυλάκι (Πλαζ Αυλακίου)-Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας και κατακύρωση της εν λόγω Δημοπρασίας.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2018: Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση Ξύλινου Δαπέδου στον πεζόδρομο Αγ.Μαρίνης..pdf

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο με σκοπό να
εκπονήσει Γνωμοδοτικό Σημείωμα για χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης για την ίδρυση Κ.Υ.Ε.(Άγιος Σπυρίδων).pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2018: Λήψη απόφασης για διεξαγωγή Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εντός ΧΖΛ στην παραλία Άγ.Σπυρίδωνας Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2018: Λήψη απόφασης για διεξαγωγή Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εντός ΧΖΛ στην παραλία Ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2018: Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για να προβεί στην εκπόνηση των σχεδίων διακήρυξης των διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εντός ΧΖΛ στην παραλία Ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2018: Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για να προβεί στην εκπόνηση των σχεδίων διακήρυξης των διαγωνιστικών διαδικασιών τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εντός ΧΖΛ στην παραλία Αγ.Σπυρίδωνας στο Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου στoν Κωλέτση Ευάγγελο (Καλος Γιαλος) για τοποθέτηση ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2018: Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση σε Δικηγόρο σχετ. με την επιστολή του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος 2132.3/232/2018, τις επιστολές του Κ.Λ.Ρ. Α’ Λιμενικού Τμήματος Μαρκοπούλου 2131.1/169/18/6.2.2018, 2131.2-1/330/18/26.3.2018 & 2131.24/1364/2018/28.3.2018, την επιστολή του τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής 2649/2.3.2018, για την παροχή εν γένει νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο της 29/2018 επιστολής του τμήματος Προανάκρισης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2018: Λήψη Απόφασης για έγκριση Πρακτικού Εκτιμητικής Επιτροπής για την Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εντός ΧΖΛ στην παραλία Ερωτοσπηλιάς στο Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2018: Λήψη απόφασης για μεταφορά περιπτέρου του Μαγγανά Βασιλείου και έγκριση παραχώρησης χώρου εντός ΧΖΛ στην Λεωφ.Γρέγου στο Πόρτο Ράφτη.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση στην ΑΕΠΟΡ για δημιουργία θερινών τμημάτων ψυχαγωγικής-αθλητικής απασχόλησης παιδιών(summer camp).pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ για εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανάκλιντρων στην Ιάσων Αυλωνίτης-Ειρήνη Μαρία Αυλωνίτη Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ο.Ε.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης απλής χρήσης χώρου εντός ΧΖΛ για εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, στον Περικλή Παπαιωάννου.pdf

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Λήψη Απόφασης για τον καθορισμό θέσεων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόρτο Ράφτη, που θα παραχωρηθούν στα πλαίσια του υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2018: Λήψη Απόφασης για έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση της Γ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας».pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2018: Λήψη απόφασης για παραχώρηση απλής χρήσης ΧΖΛ στον Γυμναστικό Σύλλογο Πόρτο Ράφτη.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 82/2018: Λήψη απόφασης για Δέσμευση Κωδικών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2018: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» για το έτος 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2018: Εξουσιοδότηση σε δικηγόρο Αθηνών κ. Καραβοκύρη Γεώργιο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατάθεση προτάσεων, προσθήκη, αντίκρουση και κατάθεση σχετικών εγγράφων αναφορικά με την ΑΚ 372/2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 85/2018:Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού που συνέταξε η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης Ακίνητων Πραγμάτων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» η οποία διενήργησε την φανερή, προφορική, πλειοδοτική Δημοπρασία στις 24/04/2018 για την πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου (τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – ομπρελών και ξαπλωστρών), που περιλαμβάνεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα (θέση «ΕΡΩΤΟΣΠΗΛΙΑ»). .pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση ΚΥΕ στην κα. Βενιζέλου Ευγενία.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ): Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού που συνέταξε η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών Εκμίσθωσης Ακίνητων Πραγμάτων του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» η οποία διενήργησε την πλειοδοτική, φανερή και προφορική Δημοπρασία για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου (τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας – ομπρελών και ξαπλωστρών), που περιλαμβάνεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα (θέση «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ»).pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 88/2018: Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση Ξύλινου Δαπέδου στον πεζόδρομο Αγ.Μαρίνης.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 89/2018: «Πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Σπυρίδωνα Ορφανό του Αναστασίου , κάτοικο Μαρκοπούλου, οδός Αν. Κουμπή αρ.37, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 36347 ΑΦΜ 131405562 ΔΟΥ Κορωπίου προκειμένου μελετήσει τον φάκελο και να συντάξει απαντήσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σχετικά με το υπ΄αρ. πρωτ. 52748/19648/6-7-2017,υπ΄αρ. 43984/16328/26-5-2017, υπ΄αρ. πρωτ. 51296/19085121-6-2017 και στην υπ΄αρ.πρωτ. 229458/26175/16-6-2017 αναφορά προς το Συνήγορο του Πολίτη».pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2018: Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στον Πετρόπουλο Αναστάσιο.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2018: Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στον Σταύρου Σταύρο.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2018: Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ. αριθμ. απόφαση ΔΣ 59/2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2018: Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στον Κωλέτση Ευάγγελο για εναπόθεση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών στο ΚΥΕ Καλός Γυαλός.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 96/2018: Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στην SEA SIGHT Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ε.Ε.(Μπιμπίκο Δημήτριο).pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2018: Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ_ αριθμ_ απόφαση ΔΣ 22/2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 98/2018: Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ_ αριθμ_ απόφαση ΔΣ 23/2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2018: Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ_ αριθμ_ απόφαση ΔΣ 24/2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 100/2018: Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στην Φράγγος μονοπροσωπη επε.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 101/2018: Παραχώρηση υπαίθριου χώρου εντός ΧΖΛ στην Γκουγκούσης-Καλύβα ΟΕ.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 102/2018: Παραχώρηση υπαίθριου χώρου εντός ΧΖΛ στην Γκουγκούσης και ΣΙΑ ΟΕ.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 103/2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Παραχώρηση υπαίθριου χώρου εντός ΧΖΛ στην Γκουγκούσης και Σια Ε_Ε.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2018: Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ_ αριθμ_ απόφαση 85_2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 105/2018:Λήψη απόφασης  για διεξαγωγή Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας εντός ΧΖΛ στην παραλία Ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 106/2018: Λήψη απόφασης για επαναπροκύρηξη προσωπικού με 3μηνη απασχοληση.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 109/2018: Λήψη απόφασης για ανάκληση της υπ_ αριθμ_ απόφαση ΔΣ 98/2017.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 111/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση της Δ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση πιστώσεων έτους 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 113/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2018: Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στην Γκουδουσίδης Χρήστος κ ΣΙΑ ΟΕ.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου Αποκατάσταση Ξύλινου Δαπέδου στον πεζόδρομο Αγ. Μαρίνης.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 118/2018: Λήψη απόφασης για  εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο  Αθηνών Δρ.  Απόστολο  Παπακωνσταντίνου,  να  εκπονήσει  και  να  υποβάλει  εκ  μέρους  του  Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπόμνημα επί  της από  09.09.2014 και με αριθμ. εισαγ. ΠΡ4978/10.09.20 14 προσφυγής που άσκησε  η Μαρία Καραδήμα  ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου κατά του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. , παροχή  εντολής  και  πληρεξουσιότητας  στον  ως  ανω  Δικηγόρο  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  το  Δ.Λ.Τ.Μ.Μ.  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 18.07.2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, οπότε  πρόκειται να συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 119/2018: Λήψη  απόφασης  για  εντολή  και  πληρεξουσιότητα  στον  Δικηγόρο  Αθηνών  Δρ.  Απόστολο  Παπακωνσταντίνου,  να  εκπονήσει  και  να  υποβάλει  εκ  μέρους  του  Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπόμνημα επί  της από  08.09.2014 και με αριθμ. εισαγ. ΠΡ4983/10.09.20 14 προσφυγής που άσκησε  ο Ιωάννης Γκίνης  ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου κατά του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. παροχή  εντολής και την πληρεξουσιότητας  στον ως  άνω  Δικηγόρο να  παρασταθεί και να  εκπροσωπήσει  το  Δ.Λ.Τ.Μ.Μ.  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 18.07.2018 και σε κάθε μετ’ αναβολή  δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2018: Λήψη απόφασης για παροχή εντολής και την πληρεξουσιότητας στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, να εκπονήσει και να υποβάλει εκ μέρους του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπόμνημα επί της από 09.09.2014 και με αριθμ. εισαγ. ΠΡ4 987/10.09.2014 προσφυγής που άσκησε η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΩΛΕΤΣΗ Ο.Ε.» ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου κατά του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ.παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον ως άνω Δικηγόρο να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 18.07.2018 και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2018: Λήψη  απόφασης  για εντολή  και  πληρεξουσιότητα  στον  Δικηγόρο  Αθηνών  Δρ.  Απόστολο  Παπακωνσταντίνου,    να  εκπονήσει  και  να  υποβάλει  εκ  μέρους  του  Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπόμνημα επί  της από  09.09.2014 και με αριθμ. εισαγ. ΠΡ4984/10.09.2 014 προσφυγής που άσκησε  η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  –Ε. ΚΩΛΕΤΣΗΣ  Ο.Ε.»  ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου κατά του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. παροχή εντολής και  πληρεξουσιότητας στον ως άνω Δικηγόρο να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το  Δ.Λ.Τ.Μ.Μ .  ενώπιον  του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Αθηνών  κατά  τη  δικάσιμο της 18.07.2018  και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  οπότε πρόκειται  να  συζητηθεί η ανωτέρω προσφυγή.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόρτο Ράφτη, με σκοπό την πώληση οπωροκηπευτικών ειδών, στα πλαίσια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης xπαίθριου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόρτο Ράφτη, για την τοποθέτηση κινητών πάγκων, με σκοπό την πώληση ειδών μπιζού/ λαϊκής τέχνης στα πλαίσια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόρτο Ράφτη, για την τοποθέτηση υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 125/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόρτο Ράφτη, για την τοποθέτηση κινητών πάγκων, με σκοπό την πώληση ψημένου καλαμποκιού, στα πλαίσια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/2018: Λήψη απόφασης για ανάθεση σε Δικηγόρο.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2018: Λήψη απόφασης για ανάθεση σε Δικηγόρο.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2018: Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2018.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2018: Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμορφωσης του ΟΠΔ 2018.pdf

 

AΠΟΦΑΣΗ 139/2018: Αριθμός Απόφασης 139/2018: Λήψη απόφασης για παραχώρηση στον Δήμο Μαρκοπούλου χωρίς αντάλλαγμα χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα στην παράκτια ζώνη Πόρτο Ράφτη για την εκτέλεση έργων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2018 Λήψη απόφασης για παραχώρηση ΧΖΛ στον Κωλέτση Ευάγγελο για το ΚΥΕ Καλός Γυαλός.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2018: Λήψη απόφασης για την έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης 2019.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 149/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2018: Αποδοχή απόφασης Δ.Σ. 367/2018 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2018: Λήψη Απόφασης για την έγκριση Ισολογισμού 2017.pdf

 

 

AΠΟΦΑΣΗ 152/2018: Λήψη Απόφασης για τον Ταμειακό Απολογισμό του 2017.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2018: Λήψη απόφασης για καθορισμό Ζωνών Αντικειμενικών Αξιών για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στον χώρο ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ.pdf

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2018: Λήψη απόφασης για ανάθεση σε Δικηγόρο.pdf

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2018: Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής.pdf

 

 

 

« επιστροφή

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου

Αγίου Νικολάου 1, Τ.Κ. 19003, Πόρτο Ράφτη Μεσογαίας
(ημιόροφος κτιρίου Αστ. Σταθμού Πόρτο Ράφτη)
τηλ: 22990 71277
email: ltameio@markopoulo.gr

Εξυπηρέτηση κοινού: 08:30 – 14:00

all rights reserved
developed & hosted by Jetnet ©